L’INAC, Istituto Nazionale di Assistenza ai Cittadini, è il patronato della CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) che da oltre trenta anni tutela gratuitamente i cittadini per i problemi previdenziali, assistenziali e per quanto riguarda   l’assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

Esercita l’attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all’estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione.

Fornisce informazioni e consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa, relative all’adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici.

Il Patronato INAC è soggetto del privato sociale ed è attivo in Albania, tramite la sua sede di Tirana dal 2015.

///

INAC, Instituti nacional ne ndihme te Qytetarit, eshte patronati i CIA ( Konfederata Italiane e Fermerëve, i cili për më shumë se tridhjetë vjet ka mbrojtur qytetarët pa pagesë për problemet e sigurimeve shoqërore dhe mirëqenies dhe për sigurimin e aksidenteve në punë.

Ai ushtron veprimtarinë e informacionit, ndihmës dhe mbrojtjes, nen kompetencat e përfaqësimit, në favor të të punësuarve dhe të vetëpunësuarve, pensionistëve, shtetasve italianë, shtetasve të huaj dhe personave pa shtetësi të pranishëm në territorin e Shtetit, për arritjen në Itali dhe jashtë saj të shërbimeve të çdo lloji në fushën e sigurimeve shoqërore, imigracionit dhe emigracionit.

Ofron informatione dhe konsulence për punëtorët dhe të mbijetuarit e tyre, lidhur me përmbushjen nga ana e punëdhënësit të detyrimeve kontributive dhe përgjegjësisë civile edhe për aksidentet.

Patronati i INAC-it është subjekt i shoqërisë private dhe është aktiv në Shqipëri, nëpërmjet selisë së saj në Tiranë që nga viti 2015.